4B Sözleşmeli Personelin Tayin Hakkı Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İdare Hukuku » 4B Sözleşmeli Personelin Tayin Hakkı Nedir?

4B Sözleşmeli Personelin Tayin Hakkı Nedir? | Mükyen Hukuk

Sözleşmeli Personel Olma Şartları Nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili düzenlemeler yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Devlet Memurlar Kanunu Madde 4/B

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, bahsedilen pozisyonlarda , mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

(Mülga ikinci paragraf: 4/4/2007 - 5620/4 md.) Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, (....)(2) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.

(Ek paragraf: 4/4/2007 - 5620/4 md.) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Cumhurbaşkanınca belirlenir. (Ek cümle: 25/6/2009 - 5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

(Ek paragraf: 20/11/2017-KHK-696/17 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/17 md.) Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Cumhurbaşkanınca karar verilen görevlerde (…)(1) sözleşme ile çalıştırılanlar da bu fıkra kapsamında istihdam edilebilir.

(Ek paragraf: 20/11/2017-KHK-696/17 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/17 md.) Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Uygulamada 4/B Sözleşmeli Personel Nedir?

Yukarıda yer verdiğimiz 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel, başlangıçta geçici, uzmanlık gerektiren işlerde sözleşmeli statüde, belirli bir süre için istihdam edilirken, 2005 yılında 5413 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen hükümle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın asli ve sürekli görevi olan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetlerinde, 2006 yılında 5473 sayılı Kanunla 657sayılı Devlet Memurlar Kanunu 4/B maddesine eklenen hükümle Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim hizmetlerinde, 2007yılında 5620 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu 4/B maddesinde yapılan değişiklikle her alana sözleşmeli personel istihdamının önü açılmıştır.

4 B Sözleşmeli Personel Tayin Hakkı Nedir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi 4/B’li olan personelin hangi şartlar altında tayin hakkına sahip olduğu ilgili kanunda hüküm altına almıştır. İlgili düzenlemenin 3. maddesi çerçevesinde sözleşmeli personelin kurumlar arasında geçiş hakkı mevcut değildir. 4b sözleşmeli personel hakları arasında en başta tayin hakkı gelir. Burada vurgulamak gerekir ki 4b sözleşmeli personel tayin hakkı sadece kurum içi tanınmıştır. Bu nedenle sözleşmeli personelin tayin talebinde bulunması için görev yaptığı kurumun birden fazla ilde ya da ilçede birimi olması gerekir. Aksi halde memurun tayin talebi hakkı olmaz.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20