Sermaye Piyasası Kanunu Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Sermaye Piyasası Hukuku » Sermaye Piyasası Kanunu Nedir?

Sermaye Piyasası Kanunu Nedir? | Mükyen Hukuk

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun ilk maddesinde ilgili kanunun amacı “Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesidir.” şeklindeki ifadeler ile belirtilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunun Kapsamı Nedir?

Sermaye Piyasası Kanununun kapsamı ile ilgili düzenleme ilgili kanun metninin 2. Maddesinde “ (1) Sermaye piyasası araçları, bu araçların ihracı, ihraççılar, halka arz edenler, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları, borsalar ile sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü diğer teşkilatlanmış piyasalar, piyasa işleticileri, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, merkezî takas kuruluşları, merkezî saklama kuruluşları, Merkezî Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Kurulu bu Kanun hükümlerine tabidir. Halka açık olmayan anonim ortaklıkların halka arz edilmeyen pay ihraçları, bu Kanun kapsamı dışındadır. (2) Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta hüküm bulunmayan ve diğer kanunlarda bu Kanunun uygulanmayacağının belirtildiği hâllerde genel hükümler uygulanır.” şeklindeki belirtilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurumları Nelerdir?

Sermaye Piyasası kurumları ile ilgili düzenleme Sermaye Piyasası Kanunu 35. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu Madde 35

(1) Bu Kanuna göre faaliyette bulunabilecek sermaye piyasası kurumları aşağıda gösterilmiştir:

 • a) Yatırım kuruluşları
 • b) Kolektif yatırım kuruluşları
 • c) Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları
 • ç) Portföy yönetim şirketleri
 • d) İpotek finansmanı kuruluşları
 • e) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları
 • f) Varlık kiralama şirketleri
 • g) Merkezî takas kuruluşları
 • ğ) Merkezî saklama kuruluşları
 • h) Veri depolama kuruluşları
 • ı) Kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri Nelerdir?

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına giren yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile ilgili düzenleme Sermaye Piyasası Kanunu 37. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu Madde 37

(1) Bu Kanun kapsamına giren yatırım hizmetleri ve faaliyetleri şunlardır:

 • a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi
 • b) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi
 • c) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı ç) Portföy yöneticiliği
 • d) Yatırım danışmanlığı
 • e) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi
 • f) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi
 • g) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi
 • ğ) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması
 • h) Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20