Adsense Vergi Yükümlülüğü Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Vergi Hukuku » Adsense Vergi Yükümlülüğü Nedir?

Adsense Vergi Yükümlülüğü Nedir? | Mükyen Hukuk

Youtube ve Google üzerinden paylaşılan, içerik üreticileri tarafından üretilmiş olan içeriklere yerleştirilmiş olan reklamlardan ötürü elde edilen gelir adsense geliridir ve bu gelirin vergilendirilmesi adsense vergisi olarak adlandırılır.

Google ve Youtube vergileri son dönemin önemli tartışma konularındandır. Kısa bir süre öncesine kadar Gelir İdaresi gündeminde olmayan söz konusu bu platformlar üzerinden elde edilen gelirler son dönemde adsense vergisi adı altında vergilendirilmektedir.

Günümüzde artık adsense gelirleri ticari kazanç olarak kabul edilir ve Youtube ve Google vergileri bu kazanç üzerinden vergilendirilir. Burada belirtmek gerekir ki; Youtube ve Google üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilebilmesi için söz konusu gelirlerin düzenli olması gerekir. Burada düzenlilik ile kastedilen gelir miktarının aynı olması değil, söz konusu platform üzerinden sürekli olarak gelir elde ediliyor olmasıdır.

Burada belirtmemiz gerekir ki; gelirlerin vergilendirilmesi ve bunun takibinin yapılması çok önemlidir. Vergi beyan etmemek suç teşkil ettiği için söz konusu tüm süreçlerin özenle takibinin yapılması gerekir.

Adsense Vergileri için Şirket Kurmak Gerekli mi?

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda ticaret şirketleri ile ilgili düzenlemelere yer verilir. Kanunun uygulamasında en sık rastlanan şirket şekilleri anonim ve limited şirketlerdir. Fakat burada belirtmek gerekir ki; Youtube ya da Google kaynaklı gelirleri vergilendirmek için şirket kurma şartı yoktur.

İçerik üreten kişinin Youtube ya da Google kaynaklı gelirlerini vergilendirebilmek için sadece vergi mükellefi olması yani vergi açılışı yapması yeterlidir. Söz konusu kişi vergi açılışı yaptığı an faaliyet alanı üzerinden doğrudan ödemekle yükümlü olduğu vergilerle vergilendirilir.

Uygulamada içerik üreticisi olan kişinin vergi ödemek için şirket kurma zorunluluğu olduğuna dair hatalı bir kanı mevcuttur. Kişinin vergi yükümlülüğü için başvurması yeterlidir ve şirket kurma şartı yoktur. Ancak söz konusu kişi zorunlu olmasa dahi şahıs şirketi kurarak da vergi yükümlülüğünü başlatabilir. Kurulacak olan anonim ya da limited şirket aracılığıyla Youtube ve Google gelirlerinden kaynaklanan vergiler bu şirketlere adapte edilebilir.

Youtube Vergi Cezası Nedir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi vergi ödememe durumu tek başına bir suç teşkil etmez ancak vergi borcu ödenmediği halde söz konusu borç faizlenir ve amme alacaklarının tahsil usulü kuralları doğrultusunda cebri icraya konu olur. Bu konuda önemli olan vergi beyanında bulunmaktır. İçerik üreticisi olan şahsın adsense geliri elde ettiğini Gelir İdaresine bildirmemesi hukuki açıdan suç teşkil eder. Söz konusu bu suç ise “vergi ziyaı” suçu olarak adlandırılır.

Vergi Usul Kanunu 341. maddede yer alan düzenlemeye göre; vergi ziyaı, “mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini” anlamına gelmektedir. Buna göre; içerik üreticisi olan şahıs elde ettiği adsense gelirleri ile ilgili vergi mükellefiyeti oluşturmak için gereken hukuki işlemi yapmaz ise vergi ziyaı suçu meydana gelir.

Burada vergi kaçakçılığı suçuna da değinmek gerekir. Vergi kaçakçılığı suçu; geliri ve vergiye esas olarak alınacak olan bazı unsurları gerçeğe aykırı olacak şekilde beyan etmek ile oluşur. Buna göre; Youtube ya da Google kaynaklı elde edilen gelirlerin beyan edilmemesi bir suç oluştururken, söz konusu gelirlerin gerçeğe aykırı beyanı da başka bir suça sebep olur.

Aşağıda adsense vergi cezası ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir;

Vergi Ziyaı (Adsense gelirinin beyan edilmemesi): Ziyaa uğratılmış vergi miktarının tam bir katı kadar ceza öngörülmüştür.

Vergi Kaçakçılığı (Hileli, eksik beyan vb.): Ziyaa uğratılan vergi miktarının 3 katı kadar ilgili kişi için ceza öngörülürken; söz konusu suça iştirak edenlere 1 kat ceza öngörülmüştür.

Belgeleri Tahrif Edenler, Yanıltıcı Belge Düzenleyenler: Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler ya da gizleyenler ve yanıltıcı belge düzenleyenler veya kullananlar hakkında 18 ay ila 3 yıl arası hapis cezası öngörülmüştür.

Belgeleri Yok Edenler, Sahte Olarak Düzenleyenler: Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, söz konusu belgedeki sayfaları yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar, hiç koymayanlar, söz konusu belgeleri belgeleri sahte olarak düzenleyenler ya da kullananlar hakkında 3 ila 5 yıl arası hapis cezası öngörülmüştür.

Burada belirtmek gerekir ki; 5 yıl içerisinde tekrar vergi ziyaı suçu işlenirse, bu suç yarı oranında fazla ceza ile cezalandırılır. Yukarıda sayılan usulsüzlük fiilleri 2 yıl içerisinde tekrar işlenirse dörtte bir oranında fazla ceza ile cezalandırılır. Burada verilen cezalara hükmedilmiş olması geçmişe dönük gelirlerin vergilerinin ödenmesinden kurtulacağı anlamına gelmez. Bu vergilerin yine ödenmesi gerekir.

Youtube Vergi Borcu Ne Kadardır?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Youtube ve Google kaynaklı elde edilen adsense geliri ticari kazanç olarak kabul edilir. Buna göre bu gelir üzerinden ödenecek olan en temel vergi yıllık gelir vergisidir. Yapılan işin niteliği ve hacmine göre yıllık gelir vergisi oranı gelirin %15 ile %35 arasında değişebilir. Buna ek olarak yurtiçi mal ve hizmet ile ilgili olan %18 oranında KDV söz konusu olur. Google ve Youtube vergilerinde KDV hesaplanırken gelirlerin yurt içi kaynaklı mı yoksa yurt dışı kaynaklı mı olduğu göz önüne alınır çünkü KDV yurtiçi kaynakla ilişkili vergidir. Bu hesabın yapılabilmesi için içerik üreticisi olan şahsın beyanı dikkate alınır. Eğer tıklamalar yurt dışı kaynaklı ise bu anlamda KDV ödemesi yapılmaz.

Adsense Vergisi Nasıl Ödenir?

Muhasebeci aracılığı ile Youtube ve Google vergileri düzenli şekilde ödenebilir. Söz konusu içerik üreticisi şahıs tarafından anlaşılan muhasebeci içerik üreticisi adına düzenli şekilde beyan verilmesi gereken tarihlerde beyan verir ve ödeme tarihlerinde ödeme yaparak bunları takip eder. Bu açıdan muhasebeci ile anlaşmak şart değildir ve kişinin kendisi de Gelir İdaresi online sistemi üzerinden tüm bu işlerin takibini ve ödemesini yapabilir.

Adsense Vergisi Ödenmezse Ne Olur?

Youtube ve Google kaynaklı olan adsense gelirlerinin adsense vergisinin ödenmemesi halinde yukarıda yer verdiğimiz vergi ziyaı suçu ve cezası söz konusu olur. Söz konusu adsense vergisi beyan edilmiş ancak ödenmemiş ise bu durumda amme alacaklarının tahsil usulüne göre cebri icra yolu ile tahsil edilir. Tüm bunlara ek olarak, ödenmemiş vergi borçları ilgili kişinin farklı yerlerde karşısına çıkabilir ve çeşitli idari işleri, işlemleri yapmasına engel olabilir. Bu sebeplerle vergi beyanı yapmak ve vergi borcunu ödemek önem taşır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20