Mükyen Hukuk Bürosu | İcra İflas Hukuku

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İcra İflas Hukuku

İcra - İflas Hukuku | Mükyen Hukuk

İcra İflas Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak İcra İflas Hukukunun hangi unsurları kapsadığını bu kısımda okuyabilirsiniz.

İcra İflas Hukuku, herhangi bir sebeple borçlu konumunda olan kişinin, borcunu ödememesinin ardından alacaklının hangi yol ve şekillerde alacağına kavuşacağını belirler. Alacağına kavuşamayan alacaklının başlatabileceği genel takip yolları ilamlı icra ve ilamsız icradır. İlamsız icra takibi kendi içinde 3’e ayrılmaktadır; genel haciz yoluyla takip, kambiyo senetlerine mahsus takip ve kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesidir. İlamlı icra ile takip yapmak isteyen alacaklının elinde bir mahkeme ilamı olması gerekmektedir. İlamsız icra yoluyla takip ise, alacaklıya herhangi bir ilama bağlı olmaksızın takip yapabilme hakkı tanımaktadır. Takibin poliçe, bono, çek gibi bir senede dayanması halinde kambiyo senetlerine özgü icra takibi yapılmaktadır.

İcra İflas Hukukunda, icra kısmı cüz-i icra olarak bilinir. Bunun sebebi borçlunun malvarlığının bir kısmı ile bir veya birkaç alacaklıya karşı sorumlu olmasıdır.

İflas kısmına ise külli icra denmektedir. Bunun sebebi de borçlunun, tüm malvarlığıyla ve bütün alacaklılarına karşı sorumlu olmasıdır. İcra İflas Hukukuna hakim olan genel ilkeler; tasarruf ilkesi, taraflarca hazırlama ilkesi, usul ekonomisi ilkesi, şeklilik ilkesi, para ile tatmin ilkesi, alenilik ilkesi, cebri icra tekeli ilkesi ve ölçülülük ilkesidir.

İcra İflas Hukukunda genel olarak; ilamsız icra takibi başlatılması, menfi tespit davası, istirdat davası, icra takibinin iptali ve taliki, haczin gerçekleştirilmesi, ihtiyati haciz talebinde bulunulması, ilamlı icra takibi, kiralanan taşınmazların tahliyesi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, iflas hukuku ve konkordato bulunmaktadır. Geniş bir hukuk dalı olan İcra İflas Hukukunun sıkı şekil kurallarına bağlı olması sebebiyle; takibin yetkili icra dairesinde başlatılması, sürelerin kaçırılmaması, gerekli itirazların vaktinde yapılması ve takip süreci ilerlerken gerekli davaların açılması adına bir avukata danışılması gerekmektedir.

Büromuz;

  • İcra takiplerinin başlatılması,
  • Takiplerin hızlı ve etkili biçimde sonuca ulaştırılması,
  • Başlatılmış olan icra takibine devam edilmesi ve itiraz edilmesi,
  • İtirazın iptali davasının açılması,
  • Borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılınması,
  • İflas talebi ve iflasın ertelenmesi davalarının takibi hususunda şahıslara, şirketlere ve kurumlara danışmanlık ve hukuki hizmet sunulması,
  • Alacak tahsili, rehin ve ipotek işlemlerinin yapılması,

başta olmak üzere İcra İflas Hukuku alanında uzman avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

İcra İflas Hukuku | Makalelerimiz