İhalenin Feshi Davası Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » İcra İflas Hukuku » İhalenin Feshi Davası Nedir?

İhalenin Feshi Davası Nedir? | Mükyen Hukuk

İcra İflas Kanunu’nun 134. maddesinde yer alan düzenlemeye göre; icra müdürlüğünde yapılan ihalenin yasaya aykırılık teşkil edecek şekilde yapılması halinde, söz konusu ihalenin kaldırılması amacıyla yapılan şikayet yolu ihalenin feshi davasıdır.

İhalenin Feshi Nedenleri Nelerdir?

  • İhale için yapılan ilanın usulsüz şekilde yayılması, tirajı yüksek olan gazetede ilan edilmeden ihale bilgilerinin ilan edilmesi gibi usule uygun olmayan tebliğ yapılması, satış ilanının elektronik ortamda yapılmaması gibi ihaleye hazırlık döneminde usulsüzlük yapılması,
  • Belirtilmiş olan gün ve yasal şekle uygun olmayan biçimde ve tellal bulunmadan ihale düzenlenmesi gibi ihalenin yapılması esnasında usulsüzlük yapılması,
  • İhaleye katılacak kişi ya da kurumun engellenmesi, ihale konusu olan malın gerçek değerinde satılmaması, söz konusu ihalenin amacına ulaşmasını engelleyen her türlü davranışta bulunarak dürüstlük kuralı ile bağdaşmayan fiillerin icra edilmesi ile ihaleye fesat karıştırılmış olması,
  • İhale ilanında söz konusu ihaleye konu olan malın özellikleri konusunda yanıltıcı bilgi verilmesi, söz konusu malım ilanda yer alan özellikleri taşımaması gibi alıcı olan kişinin malın özellikleri ile ilgili hataya düşürülmüş olması,

Yukarıda sayılan durumlarda ihalenin feshi davası açılabilir.

İhalenin Feshi Davasının Tarafları Kimlerdir?

Öncelikle belirtmeliyiz ki ihaleye konu olan malın özelliklerine göre ihalenin feshini talep etmek amacıyla dava açacak olan kişiler de değişiklik gösterebilir. Taşınmaz malların satışında şikayet yoluyla ihalenin feshini talep edebilecek olan kişiler aşağıda verilmiştir;

  • Satış isteyen alacaklı olan kimse
  • Borçlu olan kimse
  • Tapu sicil kaydındaki ilgili kişi veya kişiler
  • İcra İflas Kanunu 134. madde 2. fıkrasına göre; Pey sürmek suretiyle ihaleye katılan kişiler yurt içinde adres göstermek koşuluyla talep edebileceklerdir.

İhale Bedelinin Yatırılmaması Nedir?

İcra İflas Kanunu 130. maddede yer alan düzenlemeye göre; ihalenin feshi talebi için başvuru yapılmış olsa bile satış bedeli bir an önce icra memur tarafından alıcıya verilen süre içerisinde 10 günü aşmamak şartıyla ödenmelidir. İcra İflas Kanunu 133. maddede yer alan düzenlemeye göre; ihale bedelinin ödenmesi alıcı tarafından yapılmaz ise icra müdürü tarafından söz konusu ihale alıcısından sonra en yüksek teklifi veren ikinci kişiye teklifte bulunması için süre verilir.

İhalenin Feshi Davasında Harç Miktarı Nedir?

Maktu harca tabi olan ihalenin feshi davasında, söz konusu bu harç mahkemeye başvururken mahkeme veznesine peşin olarak yatırılır. Maktu harç miktarı her sene yargı harçlarında yayınlanır.

Aile Konutu Şerhi İhalenin Feshi Nedir?

Bir ailenin ikamet ettiği ve sürekli kullandığı konuta tapuda aile konutu şerhi konulması durumunda 3. kişilere karşı hüküm olarak sayılır ve evin satışı işlemi için diğer eşin rızasına da ihtiyaç duyulur.

İhalenin Feshi Davası Açma Süresi Kaç Gündür ve Bu Süre Ne Zaman Başlar?

İhalenin yapıldığı günden itibaren 7 gün içerisinde şikayette bulunarak ihalenin feshi davası açılabilir. Bu bir genel kural olmakla birlikte söz konusu bu kuralın istisnası; ihalenin feshinin gerçekleşme nedeninin öğrenilmesidir. Buna göre; ihale feshinin sebebinin öğrenilmesinden itibaren 7 gün içerisinde şikayet yolu ile ihalenin feshi talep edilebilir. Fakat her durumda 1 yıl içinde ihalenin feshi talebinde bulunulmaz ise; şikayet hakkı düşer.

Davanın Kesinleşmesi Nedir?

Şikayet hakkı ihalenin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde kullanılmalıdır. Eğer söz konusu hak bu süre içerisinde kullanılmaz ise; ihale kesinleşmiş olur. Fesih kararı ise ihalenin her iki tarafına tebliğ edildikten sonraki 10 gün içerisinde itiraz edilmemesi halinde kesinleşir.

İhalenin Feshi Davası Düşer Mi?

Davacı olan kişi ihalenin feshi için açtığı davanın görüldüğü duruşmaya iştirak etmez ise; mahkeme tarafından davayı düşürme yönünde karar verilir.Fakat burada belirtmek gerekir ki; İcra İflas Kanununda düzenlenmiş olan bu söz konusu davada, taraflar duruşmaya gelmediği takdirde mahkeme usule uygun kararı verir.

İhalenin Feshi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Nedir?

İhale feshi davaları için görevlendirilmiş olan mahkeme icra mahkemesidir; fakat izale-i şuyu olarak da bilinen ortaklığın giderilmesi yolu ile taşınmaz olan mülkün açık artırma yolu ile satışı yapılması halinde görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesi olur. Mahkemenin yapılacağı yer için yetkili mahkeme ise söz konusu açık artırmayı yapan icra dairesinin bulunduğu yerdir.

İhalenin feshi için yapılan şikayet görevsiz ya da yetkisiz bir mahkemede yapılmış ise; icra mahkemesi ya da mahkeme başvuru evrakı üzerinde gerekli incelemeyi yapmasının ardından başvuru tarihinden sonraki en geç 10 gün içerisinde görevsizlik ya da yetkisizlik kararı verir. İcra İflas Kanunu 134. maddenin 4. fıkrasında yer alan düzenleme göre; söz konusu bu karar kesindir.

İhalenin Feshi Davası Ne Kadar Sürer?

İhalenin feshi davasının süresi ile ilgili kesin bir süre verilmemektedir çünkü; iş yoğunluğu, dava dosyasının konusu, delillerin toplanması, yargılama aşaması esnasında adli tatile girmesi gibi sebeplerle her mahkemenin iş yoğunluğu farklıdır. Fakat söz konusu işlemler belirli bir süreye tabi tutulursa davanın ortalama olarak ne kadar süreceği belirlenebilir.

İlk olarak daha önce de belirttiğimiz gibi ihalenin yapıldığı günden itibaren 7 gün içerisinde ihale feshi işlemi için başvuru yapılabilir. Söz konusu bu başvurunun ardından 20 gün içerisinde icra mahkemesi duruşma yapar. Söz konusu bu duruşmaya davanın tarafları katılım göstermese de dava hakimi usule uygun kararı verir. Ancak tekrar belirtmekte fayda var ki; söz konusu tüm bu durumlar mahkemenin süresini kesin olarak belirleyemez fakat bizlere yaklaşık olarak bir süre tahmini verebilir.

İhalenin Feshi Davasının Reddi Kesinleşmesi Nedir?

İcra İflas Kanunu 134. maddenin 2. fıkrasına göre; ihale feshi davasının reddedilmesi durumunda ilgili icra mahkemesi davacı olan şahsı söz konusu olan ihale bedelinin %10’una denk gelecek şekilde para cezasına mahkum eder.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20