Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Gayrimenkul Hukuku » Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki; apartman yöneticisinin görev ve sorumlulukları Kat Mülkiyeti Kanunu 35, 36 ve 37. Maddelerinde düzenlenmiştir. İlgili kanunun 35. Maddesinde apartman görevlisinin görevleri ile ilgili hükümler yer ve söz konusu kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 35

Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür.

  • a-Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi.
  • b-Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması.
  • c-Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi.
  • d-Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması.
  • e-Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması.
  • f-Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü.
  • g-Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması.
  • h-Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması.
  • i-Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi.
  • j-Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına, fakat anagayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması. k-Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması.

Apartman yöneticisinin bir diğer önemli görev tanımı ise defter tutulması ve belgelerin saklanmasıdır. Apartman görevlisinin bu görevi ile ilgili ayrıntıları Kat Mülkiyeti Kanunu 36. Maddede yer verilmiştir ve ilgili kanun maddesi aşağıdadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 36

Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.

Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.

Apartman Yöneticisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Apartman yöneticisinin sorumlulukları ile ilgili düzenleme Kat Mülkiyeti Kanunu 38. Ve 39. Maddelerinde yer alır, ilgili kanun maddelerine aşağıda yer verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 38

Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.

(Ek fıkra: 14/11/2007-5711/19 md.) Kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye, toplu yapılarda ise ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulunca seçilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir. Yönetici, açılan davayı bütün kat maliklerine ve ada veya toplu yapı temsilciler kuruluna duyurur. Kurul kararının iptali halinde bu konudaki yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanır.

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 39

Yönetici, yönetim planında yazılı zamanlarda eğer böyle bir zaman yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna, anagayrimenkul dolayısıyla o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabına vermekle yükümlüdür.

Kat maliklerinin yarısı isterse, bunların arsa payları ne olursa, olsun yönetim planında yazılı zamanlar dışında da hesabın gösterilmesi yöneticiden istenebilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20