Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Yabancılar Hukuku » Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar | Mükyen Hukuk

Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç Nedir? (TCK 340)

Türk Ceza Kanununun sekizinci bölümünde ‘Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar’ başlığı altında madde 340’ta düzenlenen yabancı devlet başkanına karşı suç şu şekilde açıklanmıştır;

‘Madde 340- (1) Yabancı devletlerden birinin başkanına karşı bir suç işleyen kişiye verilecek ceza, sekizde biri oranında artırılır. Suçun müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

(2) Fiil, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan ise, soruşturma ve kovuşturma yabancı devletin şikayetine bağlıdır.’

Madde 340’ın gerekçesine göre ise;

Madde metninde, yabancı devlet başkanlarına yönelik olarak işlenen suçlardan dolayı verilecek cezanın artırılarak hükmedilmesi öngörülmüştür. Ancak, bunun için, karşılıklılık koşulunun aranması gerekir. Söz konusu yabancı devletin Türkiye tarafından tanınmış bulunması, doğal olarak, temel koşuldur. Maddenin ikinci fıkrasında, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlardan dolayı şikâyet hakkının, ilgili yabancı devlet hükûmeti tarafından kullanılabileceği öngörülmüştür.

Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret Suçu Nedir? (TCK 341)

Türk Ceza Kanununun sekizinci bölümünde ‘Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar’ başlığı altında madde 341’de düzenlenen yabancı devlet bayrağına karşı hakaret suçu şu şekilde açıklanmıştır;

‘Madde 341- (1) Resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağını veya diğer egemenlik alametlerini alenen tahkir eden kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devletin şikayetine bağlıdır.’

Madde 341’in gerekçesine göre ise;

Maddenin amacı, Devletin uluslararası ilişkilerini korumaktır. Bu nedenle, resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağının veya diğer egemenlik alametinin tahkiri cezalandırılmaktadır. “Resmen çekilmiş olan bayrak” ibaresinden, gerek yabancı devlet ve gerek Türk kamu hukuku ve kanunlarına uygun olarak bayrağın direğe asılmış olması anlaşılacaktır. Bu itibarla yabancı devlet vatandaşının astığı bayrak veya diğer egemenlik alâmetlerinin tahkiri, örneğin bayrak yakılması, bayrak resmen yani resmî görevlilerce asılmadığı için suç olmayacaktır. Maddenin ikinci fıkrası soruşturma ve kovuşturmayı ilgili devletin şikâyetine bağlı kılmıştır.

Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı Suç Nedir? (TCK 342)

Türk Ceza Kanununun sekizinci bölümünde ‘Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar’ başlığı altında madde 342’de düzenlenen yabancı devlet temsilcilerine karşı suç şu şekilde açıklanmıştır;

‘Madde 342- (1) Türkiye Cumhuriyetinde sürekli veya geçici olarak görevlendirilmiş yabancı devlet temsilcileri ile bunların diplomasi memurları veya uluslararası kuruluşların temsilcileri ile bunların diplomatik ayrıcalık ve bağışıklık tanınan memurları, kendilerine karşı görevlerinden dolayı işlenen suçlar bakımından, kamu görevlisi kabul edilerek; suç işleyen kişiler hakkında, bu Kanunun ilgili hükümlerine göre cezaya hükmolunur.

(2) İşlenen suç hakaret ise, soruşturma ve kovuşturma yapılması, mağdurun şikayetine bağlıdır.’

Madde 342’nin gerekçesine göre ise;

Madde, Türkiye’de görevli yabancı devlet temsilcilerine veya diplomasi memurlarına veya uluslararası kuruluşların temsilcileri ile bunların diplomatik ayrıcalık ve bağışıklık tanınan memurlarına karşı görevlerinden dolayı herhangi bir suç işlenmesi hâlinde, kanunda o suça özgü cezanın uygulanacağı hükmünü getirmiş bulunmaktadır. Böylece, Türkiye’deki memurlara karşı görevlerinden dolayı işlenecek ve yabancılar bakımından da işlenmesi olanaklı suçlardan dolayı aynı maddeler hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiş olmaktadır.

Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç yargılamaları ağır ceza mahkemesi tarafından yapılır.

TCK madde 343 ayrıca belirtmiştir ki ‘Bu bölümde yazılı hükümlerin uygulanması, karşılıklılık koşuluna bağlıdır.’

Bunun gerekçesi ise;

Madde, bu bölümde yer alan hükümlerin uygulanmasını, mağdurun mensubu olduğu devlet kanununca da aynı esasların Türkiye bakımından kabul edilmiş bulunmasına yani karşılıklılık kuralına bağlamış bulunmaktadır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20