Butlan Nedir?

Anasayfa » Yayınlar » Butlan Nedir?

Butlan Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle tanımından başlamak gerekirse hukuki açıdan butlan kelimesi ise kurucu unsurları taşıyan ancak geçerlilik unsurlarında eksiklik olan hukuki işlemleri ifade etmek amacıyla kullanılır. Butlan mutlak ve nisbi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Herhangi bir hukuki işlemin geçerlilik şartlarında eksiklik bulunma hali butlan olarak tanımlanır. Ayrıca burada vurgulamak gerekir ki mutlak butlan söz konusu olduğunda Cumhuriyet Savcısı tarafından resen dava açılabilir iken nisbi butlan söz konusu olduğunda Cumhuriyet Savcısının dava hakkı bulunmaz.

Mutlak Butlan Nedir?

Burada belirtmek gerekir ki kanun tarafından belirlenmiş olan emredici hükümlere aykırılığın söz konusu olduğu hallerde mutlak butlan gündeme gelir. Söz konusu bu gibi durumlarda ilgili hukuki işlem geçerli olmaz batıl sayılır. Batıl olma sonucunu ortaya çıkaran mutlak butlan hali ile ilgili düzenlemeler Türk Medeni Kanunu 145. Maddesinde yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Medeni Kanunu Madde 145

Aşağıdaki hâllerde evlenme mutlak butlanla batıldır:

  1. Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması,
  2. Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması,
  3. Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması,
  4. Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması.

Davayı Kimler Açabilir?

Cumhuriyet savcısının söz konusu durumdan haberdar olması ile davayı Cumhuriyet Savcısı resen açar. Aynı zamanda söz konusu bu davayı işlemin tarafları ve işlem konusunda ilgisi olan herkes açabilir. Ancak burada vurgulamak gerekir ki söz konusu evliliğin sona ermiş olması halinde Cumhuriyet Savcısı bu davayı açamaz. Söz konusu davayı eşlerin her ikisi de kural olarak açabilir.

Nisbi Butlan Nedir?

Nisbi butlan ile ilgili düzenlemeler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 148. Maddesi ve devam maddelerinde düzenlenmiştir. Söz konusu kanun maddelerine aşağıda yer verilmiştir.

Türk Medeni Kanunun Madde 148

Evlenme sırasında geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan eş, evlenmenin iptalini dava edebilir.

Türk Medeni Kanunun Madde 149

Aşağıdaki durumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir:

  1. Evlenmeyi hiç istemediği veya evlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği hâlde yanılarak bu evlenmeye razı olmuşsa,
  2. Eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmişse.

Türk Medeni Kanunun Madde 150

Aşağıdaki durumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir:

  1. Eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı olmuşsa,
  2. Davacının veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden gizlenmişse.

Türk Medeni Kanunun Madde 151

Kendisinin veya yakınlarından birinin hayatı, sağlığı veya namus ve onuruna yönelik pek yakın ve ağır bir tehlike ile korkutularak evlenmeye razı edilmiş eş, evlenmenin iptalini dava edebilir.

Nisbi Butlan Davasında Hak Düşürücü Süre Nedir?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; nisbi butlan davası söz konusu olduğunda altı aylık ve beş yıllık süre hak düşürücü olabilir. Söz konusu bu altı aylık süre ilgili iptal sebebinin öğrenildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Öte yandan evliliğin iptaline neden olabilecek tüm sebeplere ilişkin hak düşürücü süre ise evlenmeden itibaren beş yıllık süredir.

Butlan Kararının Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Öncelikle burada belirtmek gerekir ki; evlilik yetkili ve resmi memur önünde yapılması ile sonuçlarını doğurmaya başlar ve ancak mahkeme kararı ile sona erdirilebilir. Bu nedenle eğer yapılan evlilik mutlak butlanla sakatlanmış olsa dahi mahkeme kararına kadar geçerliliğini korur ve sonuçlarını doğurur. Söz konusu evlilik mutlak butlanla sakatlanmış ve ardından mahkeme kararı ile sona erdirilmiş olsa dahi söz konusu evlilik içerisinde doğan çocuklar ana baba kötü niyetli olsalar bile evlilik birliği içerisinde doğdukları kabul edilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20