Sendikal Tazminat

Anasayfa » Yayınlar » Sendikal Tazminat

Sendikal Tazminat | Mükyen Hukuk

İşçilerin sendika üyeliği konusundaki haklarının işverene karşı korunmasının ve sendikal tazminat hakkının; sendikalaşma oranının oldukça düşük olduğu mevcut durumda değerlendirilmesinin önemi büyüktür.

  • İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz.
  • İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz. Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.
  • İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz.
  • İşverenin işbu kurallara aykırı hareket etmesi hâlinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilir.
  • İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde, 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verilir.
  • Fesih nedenini ispat yükümlülüğü işverene aittir. Feshin işverenin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlüdür.
  • Sendikal tazminatın hesaplanmasında işçinin son aldığı çıplak (giydirilmemiş) brüt ücreti esas alınır.

İşverenin işçilerden e-devlet şifrelerini toplaması, işçinin sendika üyeliği sonrası çalışma koşullarını değiştirilmesi, sendika üyeliği sonrası işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi, işçinin uygun saatlerde sendikal faaliyetlere katılmasının ispatlanması gibi durumlarla sendikal tazminat için gerekçeler ortaya çıkmış olacaktır. Mevcut işyerinde toplu sözleşme olmaması da işçi lehine ileri sürülebilecek olan bir savunmadır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20