Banka Ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Banka Ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Banka Ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu | Mükyen Hukuk

Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, Türk Ceza Kanunu’nun bilişim alanında suçlar başlığı altında yer alan 245.maddede üç ayrı suç eylemi şeklinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda maddede; başkasına ait banka veya kredi kartını kullanarak yarar sağlama, sahte banka veya kredi kartı üretme, satma, devretme, satın alma veya kabul etme, sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle yarar sağlama suçları yer almaktadır.

Suç açısından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi, yetkili mahkeme ise bilişim sisteminin bulunduğu yer mahkemesidir.

Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu şikâyete tabi değildir, bu sebeple savcılık söz konusu suç iddiasını re ’sen soruşturacaktır.

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Fail ve Mağdur Kimdir?

Bu suçun faili herkes olabilir, suçun oluşması için fail bakımından herhangi bir özellik aranmamaktadır. Fail, suçun oluşması için sağlanması gereken yararı kendi adına elde edebileceği gibi başkası yararına da elde edebilir.

Suçun mağduru da herkes olabilir, herhangi bir özellik taşıması aranmaz. Madde uyarınca kart sahibi veya kartın kendisine verilmesi gereken kişi mağdur olarak nitelendirilmektedir. Suç işlenirken kendi banka ve kredi kartları kullanılan banka ve kredi kurumları suçun mağduru değil, suçtan zarar görendir.

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunun Unsurları Nelerdir?

TCK m.245’te yer alan banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu kapsamında üç ayrı seçimlik hareket düzenlenmektedir.

Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartını Kullanarak Yarar Sağlama

TCK m.245/1 uyarınca “Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Madde de belirtildiği üzere kartın ne surette ele geçirildiği önem taşımamaktadır, yani kart sahibinin izni ile kart ele geçirilmiş olsa dahi suç işlenebilecektir. Aynı şekilde kartın çalınmasıyla, bir yerde bulunmasıyla veya ATM cihazında düzenek kurma suretiyle elde edilmesiyle de suç oluşacaktır.

Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme

TCK m.245/2 uyarınca “Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Maddede sayılan sahte banka veya kredi kartı üretme, satma, devretme, satın alma veya kabul etme hareketlerinden sadece birinin fail tarafından işlenmesi ve bu kartın başkasına ait gerçek bir banka hesabıyla ilişkilendirilerek yarar sağlanması halinde suç oluşur, aksi halde gerçek bir hesap ile ilişkilendirilmemesi durumunda yarar da sağlanamayacağı için suç oluşmayacaktır.

Sahte Oluşturulan veya Üzerinde Sahtecilik Yapılan Bir Banka veya Kredi Kartını Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlama

TCK m.245/3 uyarınca “Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Bu harekette suçun oluşması için fail sahte banka veya kredi kartını kullanarak kendisine veya başkasına yarar sağlamalıdır. Şayet bu yarar sağlanamamışsa suç teşebbüs aşamasında kalacak ve fail bu kapsamda cezalandırılacaktır.

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebepleri Nelerdir?

TCK m. 245/4 uyarınca banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu;

  1. Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
  2. Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,
  3. Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Etkin Pişmanlık Mümkün Müdür?

TCK m. 245/5 uyarınca “Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.” Burada dikkat edilmesi gereken etkin pişmanlık kurumundan yalnızca 1.fıkra kapsamına giren fiiller için faydalanabilinir.

Burada bahsedilen söz konusu etkin pişmanlık hükmü malvarlığı suçlarında etkin pişmanlığı düzenleyen TCK m.168 hükmüdür. Buna göre fail suçun tamamlanmasından sonra ancak kovuşturma aşamasına geçilmeden pişmanlık duyarak, mağdurun uğradığı zararı aynen geri verir veya tazmin suretiyle tamamen giderirse, suç sonucu verilecek ceza üçte iki oranında indirilecektir. Etkin pişmanlıktan kovuşturma başladıktan sonra ancak hüküm verilmeden önce yararlanılması halinde suç sonucunda verilecek ceza yarı oranında indirilecektir.

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Zamanaşımı Süresi Nedir?

Suç kapsamında olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Buna göre bu süre içerisinde dava açılmazsa veya dava sonuçlandırılmazsa, dava açılamayacak veya davanın düşmesi söz konusu olacaktır. Buna bağlı olarak bu zamanaşımı süresinin geçmesi halinde soruşturma da yapılamayacaktır.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: