Güvenlik Tedbiri Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Güvenlik Tedbiri Nedir?

Güvenlik Tedbiri Nedir? | Mükyen Hukuk

Öncelikle belirtmek gerekir ki; güvenlik tedbirleri, işlenen bir suçla bağlantılı şekilde söz konusu bu suçu işleyen kişi hakkında gösterdiği tehlikelilik durumu ya da maruz kaldığı tehlike hali göz önünde bulundurularak ya da suçun konusu ile ilgili olarak ya da suçun işlenişinde kullanılan araçla bağlantılı olarak uygulanan, koruma ya da iyileştirme amacına yönelik ceza hukuku yaptırımları olarak tanımlanır. Bir başka deyişle güvenlik tedbiri, fail tarafından suçun işlenmesinden sonra sanığın tehlikelilik hali göz önüne alınarak mahkeme tarafından hükmedilen bir yaptırım çeşididir.

Güvenlik Tedbirleri Türleri Nelerdir?

Daha önce de vurguladığımız gibi güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının temel amacı, suçluyu ıslah ederek topluma kazandırma ve yeniden suç işlenmesinin önlenmesidir. Güvenlik tedbirleri ile ilgili düzenlemeler Türk Ceza Kanununun 53-60. maddeleri arasında yer alır ve bu maddelere aşağıda yer verilmiştir;

 • Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma (TCK Madde 53)
 • Eşya müsaderesi (TCK Madde 54)
 • Kazanç müsaderesi (TCK Madde 55)
 • Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri (TCK Madde 56)
 • Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri (TCK Madde 57)
 • Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular (TCK Madde 58)
 • Sınır dışı edilme (TCK Madde 59)
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerine (TCK Madde 60) yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 53

 1. Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;
  • a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
  • b) Seçme ve seçilme ehliyetinden
  • c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
  • d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,
  • e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.
 2. Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.
 3. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.
 4. Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
 5. Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.
 6. Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: