Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir?

Anasayfa » Faaliyet Alanlarımız » Ceza Hukuku » Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir?

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir? | Mükyen Hukuk

Türk Ceza Kanunu 104. maddeye göre; cebir, tehdit ve hileye başvurmadan 15-18 yaş grubunda bulunan, yani reşit olmayan, çocuklarla karşılıklı rızaya dayalı olarak cinsel ilişkiye girilmesiyle reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşur. Kendi rızaları dahilinde cinsel ilişkiye giren taraflardan birisinin yaşı 18 yaşından küçükse söz konusu fiil diğer taraf için suç teşkil eder ve yaşı 18 yaşından küçük olan taraf mağdur olur. Bu durumda failin yaşının 18 yaşından küçük ya da büyük olmasının bir önemi yoktur.

“Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” bölümünde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçu denetimli serbestlik ya da diğer ceza infaz uygulamaları açısından bu husus özellikle göz önünde bulundurulur.

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar aşağıdaki şekillerde kategorize edilir. Bu şekilller;

  • Cinsel İstismar Suçu: Türk Ceza Kanunu 103. maddeye göre; kural olarak 15 yaşını henüz doldurmamış çocuklara bedensel temasta bulunarak cinsel amaçla işlenen fiiller cezalandırılır. Söz konusu çocuk 15-18 yaş aralığında ise hile, cebir ya da tehdit yoluyla mağdur çocuğun bedeni üzerinde icra edilen fiiller cinsel istismar suçu olarak tanımlanmıştır.
  • Cinsel Saldırı Suçu: Türk Ceza Kanunu 102. maddeye göre 15-18 yaş grubundaki çocuklar ya da yetişkin olan kişilere cebir, hile, tehdit ya da iradeyi etkileyen herhangi bir başka sebep olmadan bedensel temas suretiyle cinsel bir amaçla işlenen fiiller cezalandırılır.
  • Cinsel Taciz Suçu: Türk Ceza Kanunu 105. maddeye göre; cinsel taciz suçu için söz konusu mağdurun yaşına bakılmadan ve suçun faili ile mağduru arasında bedensel temas gerçekleşmeden yapılan her türlü laf atma, sözlü taciz vb. gibi cinsel davranışlarla işlenen durumlar örnek verilebilir.
  • Reşit Olmayanla İlişki Suçu: Türk Ceza Kanunu 104. maddeye göre; 15-18 yaş grubundaki çocuklarla söz konusu çocuğun kendi rızası ile cinsel ilişkiye girilmesi halinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu vücut bulur.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Unsurları Nelerdir?

  • Mağdurun geçerli bir rızasının var olması reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun en önemli unsurudur. Reşit olmayan mağdurun cinsel ilişki için özgür iradesi mevcut değilse; örnek olarak fail mağdur faili tehdit ederek, cebir uygulayarak ya da hileye başvurarak cinsel ilişkiye ikna etmiş ise bu durumda reşit olmayanla cinsel ilişki suçu değil cezası daha ağır olan çocuğun cinsel istismarı suçu vücut bulur.
  • Çocuğun cinsel istismarı suçunun vücut bulması için mağdurun maruz kaldığı hile özgür iradesiyle karar verme yetisini ortadan kaldıracak nitelikte olmalıdır. Örnek olarak bir kişiye gelecek ile ilgili umut vererek kandırma amacıyla söylenen “seninle evleneceğim”, “ seni hiç bırakmayacağım” vs. şeklinde olan cümleler Yargıtay uygulamasında mağdurun özgür iradesini ortadan kaldıracak nitelikte hileler olarak sayılmaz.
  • 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış mağdurun rızası çerçevesinde cinsel ilişki yaşaması durumunda reşit olmayanla cinsel ilişki suçu meydana gelir. Eğer söz konusu mağdurun yaşı 15 yaşından küçükse mağdurun rızası olsa dahi cinsel istismar suçu meydana gelir. Çünkü söz konusu mağdurun yaşı 15 yaşından küçükse rızası geçerli sayılmamaktadır. 15 yaşından küçük çocukların rızası ceza hukukunda hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmez.
  • Söz konusu mağdurun yaşı nüfus kayıtlarında 15 yaşından küçük görünebilir. Bu durumda mağdurun gerçek yaşının tespiti için adli tıp kurumunda kemik yaşı tespit raporu talep edilir. Bu uygulamada dikkate alınacak olan adli tıp kurumunun yaptığı inceleme sonucunda verdiği rapordur. Adli tıp kurumunun bilimsel yöntemlerle çocuğun gerçek yaşını tespit edemediği durumlarda ise ceza mahkemesi tarafından tanıklar dinlenerek yaş tespiti yapılmaktadır.
  • 15-18 yaş aralığında olup kendi rızasıyla bir başkasıyla cinsel ilişkiye giren mağdurun zeka geriliği olup olmadığı Adli Tıp Kurumunun verdiği rapor ile tespit edilmiş ise söz konusu suçun failinin bu durumu bilip bilmediği araştırılır. Bu araştırma yapılırken cinsel ilişki kurulmadan önce söz konusu fail ve mağdurun birbirlerini ne ölçüde tanıdıkları, sosyal ve ailevi ilişkilerinin nasıl olduğu dikkate alınarak söz konusu failin mağdurun zeka geriliğini bilip bilmediği araştırılır.
  • Burada belirtmek gerekir ki, eğer fail söz konusu mağdurun zeka geriliğini bilmiyorsa ya da mağdurun zeka geriliği tıbbi inceleme olmaksızın dışarıdan anlaşılmıyorsa bu durumda fail reşit olmayanla cinsel ilişki suçu hükümleri çerçevesinde cezalandırılır. Fakat failin zeka geriliği fail tarafından biliniyor ya da tıbbi bir incelemeye gerek duyulmadan dışarıdan kolayca anlaşılıyorsa bu şartlarda fail cinsel istismar suçu hükümleri çerçevesinde cezalandırılır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası Nedir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cezası Türk Ceza Kanunu 104. madde fıkralarında belirtildiği şekilde aşağıdaki gibidir;

TCK 104. Madde

“Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” (TCK madde 104/1)

“Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” (TCK madde 104/2)

“Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.” (TCK madde 104/3)

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Şikayet Süresi Nedir?

Takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde yer alan reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda 18 yaşından küçük olan mağdurun bizzat kendisi şikayetçi olmadıkça soruşturma açılmaz. Bu durumda mağdurun vasisi ya da velisinin şikayeti tek başına yeterli gelmez. Mağdurun velisi ya da vasisi şikayetçi olmuş olsa dahi reşit olmayan mağdurun da bu şikayet hakkında beyanına başvurulur. Hem şikayet hakkının kullanılmasında hem de şikayetten vazgeçme konusunda mağdurun iradesine üstünlük tanınır. Bunun sebebi ilgili kanunun rızayla cinsel ilişkiye bağlı hak şeklinde düzenlenmiş olmasıdır. Söz konusu fail ilgili suç için şikayet hakkını suçun işlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde kullanmalıdır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Şikayetten Vazgeçme Nedir?

Soruşturma sırasında ya da ceza davası açıldıktan sonra kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçme mümkündür. Eğer mağdur soruşturma aşamasında kendi iradesi ile şikayetinden vazgeçerse soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir. Bu aşamadan sonra söz konusu mağdur aynı olayla ilgili bir daha şikayet hakkını kullanamaz. Kovuşturma aşamasında yani ceza davası açıldığı aşamada mağdurun şikayetinden vazgeçmesi gerçekleşirse mahkeme davanın düşmesine dair karar verir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Uzlaşma Nedir?

Suçlama karşısındaki şahıs ile söz konusu suçun mağduru arasında bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurularak tarafların anlaşmaya varması uzlaşma olarak tanımlanır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu uzlaşma kapsamındaki suçlardan biri değildir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Dava Zamanaşımı Nedir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu için öngörülen dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Bu sürede söz konusu suç için şikayet hakkının kullanılmasını öngören 6 ayla birlikte 8 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde söz konusu suç soruşturulabilir ve fail hakkında kamu davası açılabilir.

Mükyen Hukuk Bürosu uzman avukatlarından randevu almak için:

Randevu Al
0216 784 43 20

Diğer Makalelerimiz: